Live Support
Offline

Algemene voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de aankoop van software via onze verschillende formules. Onderstaand vindt u de voorvoorwaarden die gelden bij verkoop aan particulieren en bedrijven.

 

1. Algemene voorwaarden voor particulier gebruik
2. Algemene voorwaarden voor zakelijk gebruik.

 

1. Algemene Voorwaarden – Particulier gebruik


Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten afneemt van ondernemer.

3. Ondernemer: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument  of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Identiteit van de ondernemer

Naam wederverkoper: Partnershopper B.V.
Vestigingsadres: Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245 NH Rosmalen
Bezoekadres: Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245 NH Rosmalen
Telefoonnummer: 073 87 95 223
E-mailadres: support@partnershopper.nl      
KvK-nummer: 51671336
Btw-identificatienummer: NL850120767B01

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deel I van deze algemene voorwaarden is van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voor of bij het aangaan van de overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument digitaal beschikbaar gesteld, op zodanige wijze dat de consument deze eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevens drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 2 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van bevestiging van aanvaarding van het aanbod door de ondernemer.

2. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

4. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

1. Indien aan de consument een product is geleverd van digitale inhoud anders dan op een materiële drager (dus digitaal), dan bestaat geen recht op herroeping. De consument heeft hiervoor expliciet toestemming gegeven tijdens de aankoop van producten, digitale inhoud en/of diensten.

2. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

 

3. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 5 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 3 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 7 - De prijs

1. De door de ondernemer vermelde prijs is een indicatie. Pas nadat de ondernemer de bestelling heeft bevestigd aan de consument, is de prijs definitief.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan, waarbij geldt dat :

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan via digitale overboeking.

2. Indien sprake is van een duurovereenkomst waarvoor periodiek betaald moet worden, geldt een betalingstermijn van 14 dagen voor iedere afzonderlijke factuur.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 10 – Persoonsgegevens

1. Bij het leveren van goederen aan de consument, dient de ondernemer gebruik te maken van persoonsgegevens van de consument. Daarbij zal het gaan om NAW gegevens en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden slechts gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en te verzenden aan de consument.

2. De consument stemt ermee in dat aan hem voor of bij het verstrijken van de licentietermijn –indien van toepassing- een bericht krijgt over verlenging van de licentie en/of alternatieve goederen die zijn afgestemd op zijn situatie.

3. De ondernemer zal te allen tijde de geldende wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens naleven.

4. De ondernemer zal de verkregen gegevens voor geen ander doel gebruiken dan zoals hierboven vermeld, behoudens in die gevallen dat de ondernemer de uitdrukkelijke toestemming van de consument heeft verkregen.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

1. Ondernemer verstrekt in voorkomende gevallen exclusieve gebruikslicentie(s) aan de consument. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken, draagt de Ondernemer nooit de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door haar geleverde goederen over.

2. Het recht om een licentie te gebruiken gaat pas in op het moment dat de consument aan alle uit de rechtsverhouding op hem rustende plichten heeft voldaan. Maakt de consument desalniettemin eerder van de licentie gebruik, dan is hij schadeplichtig.

3. Het is de consument zonder uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke afspraak niet toegestaan om de aan hem/haar verleende licentie te sublicentiëren of over te dragen.

4. De consument verkrijgt met de licentie een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van de goederen waarvoor een licentie wordt verleend. Dat houdt in dat de consument zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de licentie binnen de daarvoor geldende voorwaarden, en derhalve is de Ondernemer nooit aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik door de consument. Indien de Ondernemer wordt aangesproken door de rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten ter zake van onrechtmatig gebruik door de consument, dan vrijwaart de consument de Ondernemer dienaangaande.

5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemer is de consument niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de ter beschikking gestelde Goederen te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 12 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Onder bekwame tijd wordt twee maanden na het aangaan van de overeenkomst verstaan. Klachten van na die datum worden niet in behandeling genomen.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 13 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Bevoegd is de rechter van het arrondissement waarin de Ondernemer is gevestigd.

 

 

2. Algemene Voorwaarden – Zakelijk gebruik

 

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten afneemt van ondernemer.

3. Ondernemer: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Identiteit van de Ondernemer

Naam wederverkoper: Partnershopper B.V.
Vestigingsadres: Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245 NH Rosmalen
Bezoekadres: Burgemeester Burgerslaan 40A, 5245 NH Rosmalen
Telefoonnummer: 073 87 95 223
E-mailadres: support@partnershopper.nl      
KvK-nummer: 51671336
Btw-identificatienummer: NL850120767B01

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, offertes en leveringen die tot stand komen tussen de ondernemer en de afnemer, niet zijnde consument zoals bedoeld in boek 7 van het burgerlijk wetboek, alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst.

2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met de Ondernemer overeengekomen te worden.

3. De door de afnemer en/of derde gehanteerde Algemene Voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Ondernemer aanvaard.

4. Mocht enige bepaling van dit tweede deel van de Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van dit tweede deel van de Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De Overeenkomst komt eerst tot stand door digitale bevestiging van de order door Ondernemer, dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de order van de Afnemer.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken of toezeggingen door het personeel van Ondernemer, binden Ondernemer slechts indien zij schriftelijk door Ondernemer zijn bevestigd.

3. Ondernemer is gerechtigd om alvorens verder uitvoering aan de Overeenkomst te geven, van Afnemer zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.

 

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan, c.q. sprake is van een eenmalige koop of verstrekking van een licentie waarvoor eenmalig wordt betaald.

2. Ondernemer behoudt zich het recht voor om een aanvaard aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Ondernemer heeft het recht om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang te ontbinden in onder meer doch niet uitsluitend het geval dat de Afnemer:

a. surséance van betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is verleend;

b. onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, waaronder ook schuldsanering;

c. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;

d. komt te overlijden dan wel [bij rechtspersonen] wordt geliquideerd.

4. Ondernemer heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als de Afnemer één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de aanvullende voorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

5. Indien na een beëindiging blijkt dat Afnemer een vergoeding is verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, ontvangt Afnemer hiervoor een laatste factuur.

6. Rechten en plichten uit de Overeenkomst tussen Afnemer en Ondernemer, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na de beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud / opschortende voorwaarde

1. Alle door Ondernemer geleverde Goederen blijven eigendom van Ondernemer, of derden voor wie hij optreedt, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe Afnemer, uit welke hoofde ook, jegens Ondernemer verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot het Geleverde en/of de te leveren Goederen, de tegenprestatie met betrekking tot door Ondernemer verrichte en/of te verrichten Diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door Afnemer en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.

2. Indien Afnemer één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien Afnemer zijn/haar faillissement of [voorlopige] surséance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van Afnemer geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is Afnemer in verzuim en heeft Ondernemer de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die Ondernemer op Afnemer mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

3. In het geval dat de Ondernemer een licentie verleent aan de Afnemer, gebeurt dat onder de opschortende voorwaarde van betaling van de factuur. Dat betekent dat indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, de licentie wordt geacht nooit rechtsgeldig te zijn geweest. Afnemer is alsdan een vergoeding verschuldigd over de dagen dat hij de licentie wel heeft gebruikt, berekend alsof de licentie wel rechtsgeldig was, welke vergoeding bij wijze van boete wordt verhoogd met 50%.

 

Artikel 7 - Betaling

1. Betaling dient onmiddellijk bij het plaatsten van de bestelling plaats te vinden. Levering van het product gebeurt pas nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 8 – Ongedaanmaking en schade

1. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Ondernemer mocht leiden tot een betaling op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid, dan zal het totale bedrag steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de [beroepsaansprakelijkheids-]verzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Ondernemer in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

2. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in het vorige lid bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de totale betaling [op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid] van Ondernemer voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag, dat voor de Goederen in verband waarmee de vordering is ontstaan, door Afnemer aan Ondernemer is betaald. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet wanneer de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

4. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Ondernemer dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf [12] maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Ondernemer aansprakelijk is. Het hiervoor gestelde in dit artikel geldt ook als Afnemer schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

5. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Afnemer. Derden kunnen aan inhoud van de Overeenkomst, noch aan de geleverde goederen, enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de levering zijn aan te merken. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor de werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een Afnemer.

 

Artikel 9 - Overmacht

1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Ondernemer door zijn eigen Leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot [tijdige] levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Ondernemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, wanneer de overmachtssituatie langer dan honderdtachtig [180] dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. Indien Ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Ondernemer gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

1. Ondernemer verstrekt in voorkomende gevallen gebruikslicenties aan Afnemer. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraken, draagt de Ondernemer nooit de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door haar geleverde goederen over.

2. Het is Afnemer zonder uitdrukkelijke andersluidende afspraak niet toegestaan om de aan haar verleende licentie te sublicentiëren of over te dragen.

3. Afnemer verkrijgt met de licentie een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van het goed waarvoor een licentie wordt verleend. Dat houdt in dat Afnemer zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van de licentie binnen de daarvoor geldende voorwaarden, en derhalve is de Ondernemer nooit aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik door de Afnemer. Indien de Ondernemer wordt aangesproken door de rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten ter zake van onrechtmatig gebruik door de Afnemer, dan vrijwaart Afnemer de Ondernemer dienaangaande.

4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondernemer is Afnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de ter beschikking gestelde Goederen te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 11 – Wijziging

1. Ondernemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig [30] dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Ondernemer of per elektronische berichtgeving.

3. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

4. Indien Afnemer een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

 

Artikel 12 – Verwerking van persoonsgegevens

1. Ondernemer verwerkt persoonsgegevens van Afnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, hetgeen concreet neerkomt op verwerking van adres gegevens voor het verzenden van goederen en bankgegevens voor de betaling van de facturen. De persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven vermeld worden gebruikt, behoudens in de gevallen dat de Ondernemer daartoe de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Afnemer heeft verkregen.

2. Door Opdracht te verlenen aan Ondernemer, gaat de Afnemer uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens en haar ondergeschikten.

3. De Afnemer stemt ermee in dat aan hem voor of bij het verstrijken van de licentietermijn –indien van toepassing- een bericht krijgt over verlenging van de licentie en/of alternatieve goederen die zijn afgestemd op zijn situatie.

4. Afnemer vrijwaart Ondernemer voor alle aanspraken van derden die jegens Ondernemer mochten worden ingesteld op grond van de geldende wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens, maar welke aan de Afnemer zijn toe te schrijven.

 

Artikel 13 – Overige bepalingen

1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen Afnemer en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot de door Ondernemer te leveren Goederen, kunnen zowel door Afnemer als door Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij een bevoegde Nederlandse rechter. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen - door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Ondernemer. Niettemin heeft Ondernemer het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Afnemer voor te leggen.

Direct GRATIS digitaal geleverd via een download link in uw mailbox